opac, catalogo, online,servizi, biblioteca, sebina

Die marine pleistozane ablagerungen des so teils der Insel Creta und der gegenuber liegenden eilandern Chrysi (Gaiduronisi), Strongylo, Koufonisi

Titolo Analitico - 1967

Fa parte di
Ta pleistokainika stromata trs notionatolikes Kretes kai ton enanti keimenon nesidon Chryse, Stroggylo, Koyphonesi
  • Scheda
  • Unimarc
Testo a stampa (moderno)
Titolo Analitico
Descrizione
Die *marine pleistozane ablagerungen des so teils der Insel Creta und der gegenuber liegenden eilandern Chrysi (Gaiduronisi), Strongylo, Koufonisi / N. K. Symeonidis.
Fa parte di
Ta pleistokainika stromata trs notionatolikes Kretes kai ton enanti keimenon nesidon Chryse, Stroggylo, Koyphonesi
Anno di pubblicazione
1967
copia link